Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies om u de juiste inhoud voor uw taal en apparaten te tonen (Noodzakelijk), om voor u geselecteerde inhoud te presenteren (Voorkeuren) en om het verkeer naar onze website te analyseren (Statistieken).

Door op "Alles accepteren" te klikken, stemt u in met het gebruik van cookies. Door op "Configureren" te klikken, weigert u alle onnodige cookies en kunt u ze afzonderlijk activeren. U kunt uw cookie-instellingen te allen tijde wijzigen of intrekken in de footer onder "Cookie-instellingen". Gedetailleerde informatie vindt u in ons privacybeleid.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van onze website en kunnen niet worden gedeactiveerd (bijv. SessionCookies)

.

Met deze cookies kunnen onder andere uw eerder bekeken producten worden weergegeven en soortgelijke producten worden aanbevolen. Zie voor meer informatie ons privacybeleid en dat van de betreffende provider.

Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website. De informatie wordt anoniem verzameld en geanalyseerd. Afhankelijk van de tool worden één of meer cookies van dezelfde provider geplaatst. Zie voor meer informatie ons privacybeleid en dat van de betreffende provider.

.

Beste klanten, wij gebruiken cookies. Sommige zijn noodzakelijk (bv. voor de werking van de website), andere dienen om het online aanbod te verbeteren.
U kunt de niet noodzakelijke cookies "allemaal accepteren" of weigeren met "configureren" en de gewenste cookies individueel activeren. Meer informatie over cookies vindt u in onze Privacybeleid.

Zum Inhalt springen

Leverings- en betalingsvoorwaarden

A. Toepassingsgebied

1. De volgende leverings- en betalingsvoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met betrekking tot vennootschappen, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen in de zin van § 310 lid 1 BGB. Zij zijn niet van toepassing op consumenten.

2. Uitsluitend onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing. Voorwaarden van de koper die strijdig zijn met of afwijken van onze leverings- en betalingsvoorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk met hun geldigheid hebben ingestemd.

3. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanvullende overeenkomsten, wijzigingen en afwijkingen van deze voorwaarden vereisen onze schriftelijke bevestiging om geldig te zijn. 

B. Prijzen

1. Op de overeengekomen prijzen is de op de datum van levering geldende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde van toepassing. Indien geen schriftelijke prijsafspraak is gemaakt, worden de goederen gefactureerd tegen de op de dag van levering geldende prijs.

2. De door ons vastgestelde gewichten, aantallen stuks en hoeveelheden zijn bepalend voor de berekening indien de koper niet onmiddellijk na de levering bezwaar maakt. Bij kleuren of maatwerk hebben wij het recht om binnen de in de markt gebruikelijke grenzen meer of minder te leveren.

C. Levering, verzending, risico-overdracht

1. De goederen worden verzonden voor rekening en risico van de koper. De opgegeven levertijden zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Alle gevallen van overmacht, met name oorlog, grenssluitingen, bedrijfs- of verkeersstoringen, brandschade, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, moeilijkheden bij de energievoorziening, stakingen of uitsluitingen, officiële decreten, alle omstandigheden die de productie of de verzending verhinderen of verminderen, ongeacht of deze zich voordoen in onze fabriek of in een fabriek die voor de levering van grondstoffen of voor de verzending in aanmerking komt, ontslaan ons van de verplichting tot levering voor de duur en de omvang van de belemmering. Wij zijn niet verplicht de aan de betrokken periode toe te rekenen hoeveelheden later te leveren. Aanspraken op schadevergoeding zijn in dit verband uitgesloten.

3. De leveringsverplichtingen en -termijnen worden opgeschort zolang de koper in verzuim is.

4. Op afroep geplaatste bestellingen worden aanvaard binnen zes maanden nadat wij ons bereid hebben verklaard te leveren, tenzij anders is overeengekomen.

5. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan. Elke deellevering wordt als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd.

6. Het risico gaat in ieder geval op de koper over wanneer de zending ons bedrijf verlaat of wanneer de verzending op verzoek van de koper na gereedheid voor verzending wordt uitgesteld. Alle zendingen reizen op risico van de koper, ook al dragen wij de vrachtkosten. Aan onze leveringsplicht is voldaan wanneer de goederen aan de vervoerder worden overhandigd. In geval van twijfel wordt de wijze van verzending aan ons overgelaten, zonder verantwoordelijkheid voor de goedkoopste wijze van vervoer. Extra kosten voor expressezendingen, spoedzendingen en zendingen met een vaste datum zijn voor rekening van de koper.  Verzekering wordt alleen op speciaal verzoek van de koper en op diens kosten afgesloten. 

7. Afhaalopdrachten moeten vooraf met ons worden besproken om wachttijden te voorkomen. In het geval van gevaarlijke goederen moet het voertuig dat de goederen ophaalt, uitgerust zijn overeenkomstig het ADR en in het algemeen overeenkomstig de regels voor het vastzetten van ladingen. De inzamelaar moet de juiste belading en stuwage overeenkomstig het ADR in acht nemen. 

8. Voor zover onze medewerkers helpen bij het laden, handelen zij uitsluitend op risico van de koper en niet als onze plaatsvervangers.

D. Betaling

1. Het factuurbedrag is onmiddellijk na ontvangst van de factuur verschuldigd en is zonder aftrek verschuldigd. Voor de aftrek van kortingen is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig. Een korting op nieuwe facturen is niet toegestaan als oudere verschuldigde facturen nog onbetaald zijn. Tijdige betaling wordt slechts geacht te zijn geschied indien wij op de vervaldag over het geld met valutadatum kunnen beschikken op de door ons opgegeven rekening. 

2. In geval van niet-tijdige betaling is de koper een achterstandsrente van 9% boven de respectieve basisrentevoet verschuldigd.

3. In geval van niet-tijdige betaling is de koper een achterstandsrente van 9% boven de respectieve basisrentevoet verschuldigd. Retentie en verrekening door de koper zijn uitgesloten, tenzij de vordering tot uitoefening van het retentie- of verrekeningsrecht onbetwist en rechtsgeldig vastgesteld is of uit dezelfde contractuele relatie voortvloeit.

4. niet-betaling van opeisbare facturen of andere omstandigheden die wijzen op een aanzienlijke verslechtering van de financiële omstandigheden van de koper na het sluiten van de overeenkomst, geven de koper het recht al onze vorderingen die op dezelfde rechtsverhouding berusten, onmiddellijk op te eisen. 

E. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot de volledige nakoming van alle verplichtingen van de koper uit de wederzijdse handelsbetrekkingen, dus in het bijzonder ook tot de vereffening van een rekening-courantsaldo.  

2. De koper verwerkt of mengt de goederen voor onze rekening zonder dat dit aanleiding geeft tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. In geval van verwerking of vermenging met andere niet aan ons toebehorende zaken draagt de koper hierbij aan ons de mede-eigendom van de nieuwe zaak over in de verhouding van de waarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud van de andere verwerkte zaken tot zekerheid van onze vorderingen, met dien verstande dat de koper de nieuwe zaak voor ons in bewaring zal houden.  De koper is verplicht de nieuwe zaak voor ons te bewaren. 

3. De koper is gerechtigd over de producten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te beschikken zolang hij zijn verplichtingen uit hoofde van de zakelijke relatie met ons tijdig nakomt. 

4. Vorderingen uit de verkoop van goederen waarop wij eigendomsrechten kunnen doen gelden, worden reeds nu door de koper aan ons afgestaan tot zekerheid van ons eigendomsaandeel in de verkochte goederen. Indien de koper de geleverde goederen tegen betaling combineert of vermengt met een hoofdzaak van een derde, draagt hij reeds nu zijn vorderingen tot vergoeding jegens de derde tot het bedrag van de factuurwaarde van de geleverde goederen tot zekerheid aan ons over. Wij aanvaarden deze opdrachten.

5. Op ons verzoek verstrekt de koper ons alle noodzakelijke inlichtingen over de voorraad goederen die ons in eigendom toebehoren en over de aan ons overgedragen vorderingen, en stelt hij zijn afnemers van de overdracht in kennis.

6. De koper is verplicht om de overdracht van de goederen aan ons te melden. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen zorgvuldig op te slaan en op eigen kosten te verzekeren tegen verlies en beschadiging. Hij draagt hierbij zijn vorderingen uit de verzekeringsovereenkomsten bij voorbaat aan ons over. We accepteren deze opdracht. 

7. Indien de waarde van de zekerheden onze vorderingen met meer dan 20% overstijgt, zullen wij op verzoek van de koper zekerheden van onze keuze vrijgeven.

8. De waarde van de zekerheden wordt door de koper bepaald. Het recht van de koper om over de onder ons eigendomsvoorbehoud vallende producten te beschikken en de aan ons overgedragen vorderingen te innen, vervalt zodra hij zijn betaling staakt en/of financieel failliet gaat. Indien deze voorwaarden zich voordoen, hebben wij het recht de onmiddellijke tijdelijke teruggave van de volledige goederen waarop ons eigendomsvoorbehoud rust, met uitsluiting van het retentierecht, te eisen, zonder een respijttermijn te stellen of het recht van ontbinding uit te oefenen. 

9. Indien het eigendomsvoorbehoud volgens het recht van het land waar de geleverde goederen zich bevinden niet geldig is, dient de koper op ons verzoek een gelijkwaardige zekerheid te stellen. Voldoet hij niet aan dit verzoek, dan kunnen wij onmiddellijke betaling van alle openstaande facturen eisen zonder rekening te houden met de overeengekomen betalingstermijnen. 

F. Klachten / claims voor gebreken / aansprakelijkheid

1. De koper dient de geleverde goederen of verrichte diensten in ieder geval onmiddellijk te controleren op gebreken en volledigheid.

2. Gebreken aan de goederen of afwijkingen in hoeveelheid dienen onverwijld schriftelijk aan ons te worden gemeld. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na het verschijnen van het gebrek schriftelijk aan ons worden gemeld. De koper draagt de volledige bewijslast voor alle voorwaarden voor een vordering, in het bijzonder voor het gebrek zelf, voor het tijdstip waarop het gebrek werd ontdekt en voor de tijdigheid van de kennisgeving van het gebrek.

3. De koper van tinten of maatwerk moet - zo nodig door middel van een proefverwerking - nagaan of het geleverde geschikt is voor het beoogde gebruik. Redelijke, geringe afwijkingen van de oorspronkelijke kleurschakering zijn productiegerelateerd en geven de koper niet het recht de goederen te retourneren. Onze informatie over de lichtstabiliteit van tinten moet in acht worden genomen.

4. Onze technische toepassingsadviezen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn niet bindend en vormen geen aansprakelijkheid - ook met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden - en ontslaan de koper niet van zijn eigen onderzoek naar de geschiktheid van de goederen voor de beoogde doeleinden. Mocht onze aansprakelijkheid desondanks in het geding komen, dan zijn de bepalingen van deze afdeling van overeenkomstige toepassing.

5. De Commissie is niet aansprakelijk. Indien de koper ons speciale instructies geeft met betrekking tot het recept of het materiaal, ontstaat geen aansprakelijkheid voor materiële gebreken, voor zover het gebrek te wijten is aan deze speciale instructies.

6. Wij zijn niet aansprakelijk voor in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit of ontwerp.

7. Afwijkingen in kleur, glans en vloei binnen de in de handel gebruikelijke toleranties geven de klant niet het recht te klagen over gebreken. zodra de verwerking van de goederen is begonnen, is elke klacht over openstaande gebreken uitgesloten. De garantie op preparaten is in ieder geval uitgesloten wanneer verdunners, verharders, extra lakken of andere bestanddelen worden toegevoegd die niet bij ons zijn gekocht. Dit geldt niet indien de klacht aantoonbaar berust op een gebrek waarvoor wij verantwoordelijk zijn.

8. In geval van een gerechtvaardigde klacht binnen de termijn kunnen wij naar onze keuze het gebrek verhelpen of goederen zonder gebreken leveren (nakoming achteraf). Indien de aanvullende prestatie mislukt, kan de koper in beginsel naar eigen goeddunken vermindering van de betaling of ontbinding van de overeenkomst eisen. In geval van slechts een geringe contractbreuk, in het bijzonder in geval van slechts geringe gebreken, heeft de koper echter niet het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken.

9. De koper heeft het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken. Indien de koper kiest voor schadevergoeding na een mislukte aanvullende prestatie, blijven de goederen bij de koper als dat voor hem redelijk is. De schadevergoeding is beperkt tot het verschil tussen de koopprijs en de waarde van het gebrekkige artikel.

10. De schadevergoeding is beperkt tot het verschil tussen de koopprijs en de waarde van het gebrekkige artikel. De verjaringstermijn voor vorderingen wegens aansprakelijkheid voor materiële gebreken bedraagt één jaar. Indien het product in overeenstemming met zijn gebruikelijke gebruik voor een gebouw wordt gebruikt en de gebreken ervan veroorzaakt, bedraagt de verjaringstermijn vijf jaar.

11. De verjaringstermijn is niet van toepassing op het product. Bij producten met een vervaldatum of houdbaarheidsdatum vervalt de garantieclaim bij het verstrijken van de desbetreffende vervaldatum of houdbaarheidsdatum.

12. In geval van licht nalatig plichtsverzuim is onze aansprakelijkheid beperkt tot de directe gemiddelde schade die op grond van de soort goederen voorzienbaar en typisch voor de overeenkomst is.

13. Wij zijn niet aansprakelijk jegens ondernemers in geval van licht nalatige aansprakelijkheid voor niet-essentiële contractuele verplichtingen. In het geval van een regresvordering bestaan vorderingen jegens ons slechts indien de koper met zijn contractpartner geen afspraken heeft gemaakt die verder gaan dan de wettelijke aanspraken op aansprakelijkheid voor gebreken. De koper moet zich tegenover ons laten behandelen alsof hij alle wettelijk toegestane contractuele mogelijkheden tegenover zijn contractpartner heeft benut (bijv. weigering van nakoming achteraf wegens onevenredigheid of beperking van de onkostenvergoeding tot een redelijk bedrag). Wij zijn gerechtigd de regresvorderingen van de koper af te wijzen met uitzondering van vorderingen tot nieuwe levering van de goederen, mits wij de koper een gelijkwaardige schadevergoeding toekennen voor de uitsluiting van zijn rechten. Iedere verdere aanspraak op schadevergoeding van de koper is uitgesloten, tenzij deze berust op opzet of grove schuld.

G. Geeft 

1. Tenzij voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, is terugzending van door ons correct geleverde goederen niet mogelijk.

2. In geval van overeengekomen retourzendingen - in het bijzonder bij de uitoefening van ons eigendomsvoorbehoud - behouden wij ons het recht voor de werkelijk gemaakte kosten, doch ten minste 15% van de waarde van de goederen voor retour- en verwerkingskosten in rekening te brengen of in te houden.

3. Het retourneren van kleuren of op maat gemaakte producten is uitgesloten. Het staat de koper vrij te bewijzen dat de kosten in het gevorderde bedrag niet zijn gemaakt.

H. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en diversen 

1. Plaats van uitvoering voor alle uit de contractuele relatie voortvloeiende verplichtingen is de zetel van de vennootschap Bad Oeynhausen.

2. De plaats van jurisdictie voor alle huidige en toekomstige geschillen in verband met de contractuele relatie, inclusief die welke voortvloeien uit de herroeping, is Bad Oeynhausen.

3. De eventuele ongeldigheid van een van de bovengenoemde voorwaarden laat de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet.    

4. Op de contractuele betrekkingen met onze klanten is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

5. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten. Gegevens van de koper worden door ons slechts opgeslagen en verwerkt voor zover dit voor de goede afwikkeling van de contractuele betrekkingen en in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen noodzakelijk is.

Onze huidige leverings- en betalingsvoorwaarden zijn beschikbaar op internet op www.zero-lack.de.

ZERO-LACK Vertriebs GmbH & Co. KG

Status: 04/2021

Onze speciale voorwaarden voor levering in het buitenland zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Kennisgeving overeenkomstig § 36 VSBG
Wij zijn niet bereid en niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.