Tyto webové stránky používají soubory cookie

Soubory cookie používáme k zobrazení správného obsahu pro váš jazyk a zařízení (Nezbytné), k zobrazení obsahu vybraného pro vás (Preference) a k analýze návštěvnosti našich webových stránek (Statistiky).

Kliknutím na tlačítko "Přijmout vše" vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. Kliknutím na "Konfigurovat" odmítnete všechny nepotřebné soubory cookie a můžete je aktivovat jednotlivě. Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit nebo odvolat v patičce v části "Nastavení souborů cookie". Podrobné informace naleznete zde: Zásady ochrany osobních údajů

Diese Cookies sind für die Funktionalität unserer Website erforderlich und können nicht deaktiviert werden (z.B. SessionCookies).

Diese Cookies ermöglichen es unter anderem, Ihnen Ihre zuvor angesehenen Produkte anzuzeigen und ähnliche Produkte zu empfehlen. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung und der des jeweiligen Anbieters.

Diese Cookies helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit unserer Webseite interagieren. Die Informationen werden anonym gesammelt und analysiert. Je nach Tool werden ein oder mehrere Cookies des gleichen Anbieters gesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung und der des jeweiligen Anbieters.

Vážení zákazníci, používáme soubory cookie. Některé jsou nezbytné (např. pro fungování webových stránek), jiné slouží ke zlepšení online nabídky. Soubory cookie, které nejsou nezbytné, můžete odmítnout "Přijmout všechny" nebo pomocí "Konfigurovat" a aktivovat požadované soubory cookie jednotlivě. Více informací o souborech cookie naleznete zde. Zásady ochrany osobních údajů

Zum Inhalt springen

 

Dodací a platební podmínky

A. Rozsah použití

1. Následující dodací a platební podmínky jsou určeny pouze pro použití ve vztahu k podnikům, právnickým osobám veřejného práva nebo zvláštním fondům veřejného práva ve smyslu § 310 odst. 1 občanského zákoníku (BGB). Nevztahují se na spotřebitele.

2. Platí výhradně naše dodací a platební podmínky. Jakékoli podmínky kupujícího, které jsou v rozporu s našimi dodacími a platebními podmínkami nebo se od nich odchylují, se nestávají součástí smlouvy, pokud jsme s jejich platností výslovně písemně nesouhlasili. Naše nabídky se mohou měnit, pokud není výslovně dohodnuto jinak. V případě, že se naše nabídka změní, je nutné ji změnit.

3. Vedlejší ujednání, změny a odchylky od těchto obchodních podmínek vyžadují ke své platnosti naše písemné potvrzení.

B. Ceny

1. Sjednané ceny podléhají zákonné dani z přidané hodnoty platné v den dodání. Pokud nedojde k písemnému ujednání o ceně, bude zboží fakturováno za cenu platnou v den dodání. V případě, že je cena nižší než cena platná v den dodání, bude zboží fakturováno za cenu platnou v den dodání.

2. Pro výpočet jsou rozhodující námi stanovené hmotnosti, počty položek a množství, pokud kupující nevznese námitky ihned po dodání. V případě odstínů nebo výrobků vyrobených na zakázku jsme oprávněni dodat nadměrné nebo nedostatečné množství v mezích obvyklých na trhu.

C. Dodání, odeslání, přechod rizika

1. Zboží se odesílá na náklady a riziko kupujícího. Uvedené dodací lhůty jsou nezávazné, pokud není písemně dohodnuto jinak. Zboží je dodáváno v souladu s platnými právními předpisy.

2. Všechny případy vyšší moci, zejména válka, uzavření hranic, provozní nebo dopravní poruchy, škody způsobené požárem, nedostatek pracovníků nebo surovin, potíže s dodávkami energie, stávky nebo výluky, úřední nařízení, všechny okolnosti, které brání výrobě nebo expedici nebo ji omezují, ať už se vyskytnou v našem závodě nebo v závodě uvažovaném pro dodávku surovin nebo pro expedici, nás zbavují povinnosti dodávat po dobu trvání a v rozsahu překážky. Nejsme povinni následně dodat množství připadající na dané období. Nároky na náhradu škody jsou v tomto ohledu vyloučeny.

3. Dodací povinnosti a dodací lhůty se pozastavují po dobu, kdy je kupující v prodlení na své straně. Dodací lhůty se pozastavují po dobu, kdy je kupující v prodlení na své straně.

4. Objednávky podané na výzvu je třeba přijmout do šesti měsíců poté, co jsme oznámili připravenost k dodávce, pokud není dohodnuto jinak.

5. částečné dodávky jsou přípustné. Každá dílčí dodávka je považována za samostatnou smlouvu. V případě, že se jedná o dílčí dodávku, je nutné ji vyhotovit.

6. Riziko v každém případě přechází na kupujícího v okamžiku, kdy zásilka opustí naše sídlo nebo je odeslání na žádost kupujícího odloženo po připravení k odeslání. Všechny zásilky cestují na riziko kupujícího, a to i v případě, že neseme náklady na přepravu. Náš závazek dodat zboží je splněn okamžikem předání zboží dopravci. V případě pochybností je způsob odeslání ponechán na nás, bez odpovědnosti za nejlevnější způsob dopravy. Dodatečné náklady na expresní, urgentní a termínované zásilky nese kupující. 6. Pojištění bude uzavřeno pouze na zvláštní žádost kupujícího a na jeho náklady. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

7. Objednávky na odběr je třeba s námi předem projednat, aby se předešlo čekacím lhůtám. V případě nebezpečného zboží musí být vozidlo, které zboží vyzvedává, vybaveno v souladu s ADR a obecně v souladu s pravidly pro zajištění nákladu. Sběrač musí dodržovat správné nakládání a ukládání v souladu s ADR. Sběrač musí být povinen dodržovat předpisy ADR.

8. Pokud naši zaměstnanci pomáhají při nakládce, jednají výhradně na riziko kupujícího, nikoliv jako naši zástupci.

D. Platba

1. Fakturovaná částka je splatná ihned po obdržení faktury a je splatná bez srážky. Odečtení případných slev vyžaduje předchozí písemnou dohodu. Sleva z nových faktur není přípustná, pokud starší splatné faktury nejsou dosud uhrazeny. Včasná úhrada se považuje za provedenou pouze tehdy, pokud můžeme v den splatnosti disponovat penězi s datem valuty na námi určeném účtu. 2. Platba se považuje za provedenou včas.

2. V případě prodlení s platbou je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 9 % nad příslušnou základní úrokovou sazbu. V případě prodlení s platbou je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 9 % nad příslušnou základní úrokovou sazbu.

3. Zadržení a započtení ze strany kupujícího je vyloučeno, ledaže by uplatněný nárok na uplatnění zadržovacího nebo započtecího práva byl nesporný, právně prokázaný nebo pocházel ze stejného smluvního vztahu.

4. Nezaplacení splatných faktur nebo jiné okolnosti, které svědčí o výrazném zhoršení finanční situace kupujícího po uzavření smlouvy, opravňují kupujícího k okamžitému uplatnění všech našich pohledávek, které vycházejí ze stejného právního vztahu.

E. Výhrada vlastnictví

1. Veškeré dodané zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného splnění všech závazků kupujícího vyplývajících ze vzájemných obchodních vztahů, tj. zejména také do vyrovnání zůstatku na běžném účtu. Kupující je povinen uhradit veškeré náklady na dodané zboží.

2. Kupující zpracovává nebo míchá zboží naším jménem, aniž by to zakládalo jakoukoli odpovědnost na naší straně. V případě zpracování nebo smíchání s jinými věcmi, které nám nepatří, nám kupující tímto převádí spoluvlastnický podíl na nové věci v poměru hodnoty zboží s výhradou výhrady vlastnického práva k ostatním zpracovaným věcem jako zajištění našich pohledávek s tím, že kupující je povinen pro nás novou věc uschovat. V případě, že kupující zpracovává nebo mísí zboží s jinými věcmi, které nám nepatří, převádí nám tímto spoluvlastnický podíl na nové věci v poměru hodnoty zboží s výhradou výhrady vlastnického práva k ostatním zpracovaným věcem jako zajištění našich pohledávek.

3. Kupující je oprávněn s výrobky nakládat v rámci běžného obchodního styku, pokud včas plní své závazky vyplývající z obchodního vztahu s námi.

4. Pohledávky z prodeje zboží, k nimž nám náleží vlastnické právo, nám kupující již nyní postupuje k zajištění v rozsahu našeho vlastnického podílu na prodaném zboží. Pokud kupující dodané zboží za úplatu spojí nebo smísí s hlavní věcí třetí osoby, postupuje nám již nyní jako jistotu své pohledávky na úplatu vůči třetí osobě až do výše fakturační hodnoty dodaného zboží. Tato postoupení přijímáme.

5. Na naši žádost nám kupující poskytne veškeré potřebné informace o zásobách zboží v našem vlastnictví a o pohledávkách, které nám postoupil, a informuje o postoupení své odběratele. Kupující je povinen poskytnout nám všechny potřebné informace, které se týkají jeho pohledávek za třetí stranou.

6. Kupující je povinen pečlivě skladovat zboží, které je předmětem výhrady vlastnického práva, a pojistit je proti ztrátě a poškození na vlastní náklady. Tímto nám předem postupuje své pohledávky z pojistných smluv. My toto postoupení přijímáme.

7. Pokud hodnota zajištění převyšuje naše pohledávky o více než 20 %, uvolníme na žádost kupujícího zajištění podle našeho výběru. 8. Kupující je povinen uhradit nám náklady spojené se zajištěním zboží.

8. Právo kupujícího nakládat s výrobky, které jsou předmětem naší výhrady vlastnického práva, a vymáhat na nás postoupené pohledávky zaniká, jakmile přestane platit a/nebo utrpí finanční kolaps. Nastanou-li tyto předpoklady, jsme oprávněni požadovat okamžité dočasné odevzdání celého zboží, které je předmětem naší výhrady vlastnického práva, s výjimkou zadržovacího práva, aniž bychom stanovili odkladnou lhůtu nebo uplatnili právo na odstoupení od smlouvy.

9. Pokud výhrada vlastnictví není podle práva země, ve které se dodané zboží nachází, účinná, poskytne kupující na naši žádost rovnocenné zajištění. Pokud této žádosti nevyhoví, můžeme požadovat okamžitou úhradu všech nezaplacených faktur bez ohledu na dohodnuté platební podmínky.

F. Reklamace / nároky na vady / odpovědnost

1. Kupující je povinen v každém případě neprodleně zkontrolovat dodané zboží nebo poskytnuté služby, aby se ujistil, že jsou bez vad a úplné.

2. Vady zboží nebo odchylky v množství nám musí neprodleně písemně oznámit. Skryté vady nám musí být písemně oznámeny neprodleně poté, co se vada objeví. Kupující nese plné důkazní břemeno ohledně všech předpokladů pro uplatnění reklamace, zejména ohledně samotné vady, doby zjištění vady a včasnosti oznámení vady. Kupující je povinen oznámit vady zboží, které se nacházejí v záruční době.

3. Kupující odstínů nebo výrobků vyrobených na zakázku musí zkontrolovat - v případě potřeby zkušebním zpracováním - zda je dodané zboží vhodné pro zamýšlené použití. Přiměřené, drobné odchylky od původního barevného odstínu souvisejí s výrobou a neopravňují kupujícího k vrácení zboží. Je třeba dodržovat naše informace o světelné stálosti odstínů. Zboží se může stát předmětem reklamace.

4. Naše ústní i písemné technické rady k použití jsou nezávazné a neopravňují k žádné odpovědnosti - také s ohledem na případná práva průmyslového vlastnictví třetích osob - a nezbavují kupujícího povinnosti vlastního přezkoumání zboží z hlediska jeho vhodnosti pro zamýšlené účely. Pokud by přesto přišla v úvahu odpovědnost z naší strany, použijí se přiměřeně ustanovení tohoto oddílu. Odpovědnost za vady zboží

5. Pokud nám kupující dá zvláštní pokyny ohledně receptury nebo materiálu, odpovědnost za vady materiálu se neuplatní, pokud je vada způsobena těmito zvláštními pokyny.

6. Neodpovídáme za odchylky v kvalitě nebo provedení, které jsou v oboru obvyklé nebo technicky nevyhnutelné. Odchylky v barvě, lesku a toku v rámci tolerancí obvyklých v oboru neopravňují zákazníka k reklamaci. V případě, že se jedná o odchylky v barvě, lesku a toku, je zákazník oprávněn uplatnit reklamaci.

7. Po zahájení zpracování zboží je jakákoli reklamace otevřených vad vyloučena. Záruka na přípravky je vyloučena v každém případě, pokud jsou přidány ředidla, tužidla, další laky nebo jiné komponenty, které nebyly zakoupeny u nás. To neplatí, pokud se reklamace prokazatelně opírá o vadu, za kterou odpovídáme. V případě, že se jedná o vadu, za kterou odpovídáme my, je reklamace zamítnuta.

8. V případě oprávněné reklamace uplatněné ve lhůtě můžeme dle našeho uvážení vadu odstranit nebo dodat zboží bez vad (následné plnění). Pokud dodatečné plnění selže, může kupující v zásadě požadovat snížení platby nebo odstoupení od smlouvy podle svého uvážení. V případě pouze nepodstatného porušení smlouvy, zejména v případě pouze drobných vad, však kupující není oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující poruší smlouvu, není oprávněn od smlouvy odstoupit.

9. Pokud se kupující rozhodne pro náhradu škody po neúspěšném dodatečném plnění, zůstává zboží kupujícímu, pokud je to pro něj přiměřené. Náhrada škody se omezuje na rozdíl mezi kupní cenou a hodnotou vadné věci. Kupující může požadovat náhradu škody pouze v případě, že se jedná o vadu věci.

10. Promlčecí lhůta pro nároky z odpovědnosti za vady věci je jeden rok. Pokud je výrobek používán v souladu s jeho obvyklým použitím pro stavbu a způsobí jeho vadnost, činí promlčecí lhůta pět let. V případě, že je výrobek používán v souladu s jeho obvyklým použitím pro stavbu a způsobí jeho vadnost, činí promlčecí lhůta pět let.

11. V případě výrobků s datem použitelnosti nebo datem minimální trvanlivosti zaniká nárok na záruku uplynutím příslušného data použitelnosti nebo data minimální trvanlivosti.

12. V případě lehce nedbalostního porušení povinností je naše odpovědnost omezena na předvídatelnou, smluvně typickou, přímou průměrnou škodu podle druhu zboží. V případě mírně nedbalostní odpovědnosti za nepodstatné porušení smluvních povinností podnikatelům neodpovídáme. V případě mírně nedbalostní odpovědnosti za nepodstatné porušení smluvních povinností podnikatelům neodpovídáme.

13. V případě regresního nároku existují nároky vůči nám pouze tehdy, pokud kupující neuzavřel se svým smluvním partnerem žádná ujednání, která jdou nad rámec zákonných nároků z odpovědnosti za vady. Kupující se musí vůči nám nechat ošetřit tak, jako by vůči svému smluvnímu partnerovi realizoval všechny zákonem přípustné smluvní možnosti (např. odmítnutí následného plnění z důvodu nepřiměřenosti nebo omezení náhrady nákladů na přiměřenou výši). Jsme oprávněni odmítnout regresní nároky kupujícího s výjimkou nároků na nové dodání zboží za předpokladu, že kupujícímu poskytneme rovnocennou náhradu za vyloučení jeho práv. Jakékoli další nároky na náhradu škody ze strany kupujícího jsou vyloučeny, pokud se nezakládají na úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

G. Návraty

1. Není-li to výslovně písemně dohodnuto před dodáním, vrácení námi řádně dodaného zboží není možné.

2. V případě dohodnutého vrácení zboží - zejména při uplatnění výhrady vlastnického práva - si vyhrazujeme právo účtovat nebo ponechat si skutečně vzniklé náklady, nejméně však 15 % hodnoty zboží za náklady na vrácení a zpracování. Vrácení odstínů nebo výrobků vyrobených na zakázku je vyloučeno. Vrácení zboží je vyloučeno.

3. Kupující je oprávněn prokázat, že náklady v nárokované výši nevznikly.

H. Místo plnění, soudní příslušnost a různé

1. Místem plnění pro všechny závazky vyplývající ze smluvního vztahu je sídlo společnosti Bad Oeynhausen.

2. Místem soudní příslušnosti pro všechny současné i budoucí spory vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem, včetně sporů vyplývajících z odstoupení od smlouvy, je Bad Oeynhausen.

3. Případná neplatnost jedné z výše uvedených podmínek nemá vliv na platnost ostatních podmínek.

4. Smluvní vztahy s našimi zákazníky se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo. Použitelnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučena. V případě, že se zákazník neřídí právním řádem, je třeba se obrátit na soud.

5. Údaje kupujícího uchováváme a zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro řádné vyřízení smluvních vztahů a v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.

Naše aktuální dodací a platební podmínky jsou k dispozici na internetu na adrese www.zero-lack.de.

ZERO-LACK Vertriebs GmbH & Co. KG

Stav: 04/2021

Naše zvláštní dodací podmínky pro zahraničí jsou k dispozici na vyžádání.
Upozornění podle § 36 VSBG
Nejsme ochotni a ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou arbitráží.